gourmand

gourmand

La panetteria Shinshindo ha quattro indirizzi a Kyoto. www.shinshindo.jp/eng/ ©Maeda Haruyo